We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Za​ś​piavajma ŭsie jak adzin

by Aleś Čumakoŭ i Taćciana Jačnaja

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    $15 USD  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Comes in a regular Jewel Box

  Includes unlimited streaming of Zaśpiavajma ŭsie jak adzin via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 7 days
  Purchasable with gift card

    $15 USD or more 

   

 • USB Flash Drive + Digital Album

  A beautiful set of flash drive tied to the festive album cover with a golden ribbon

  Includes unlimited streaming of Zaśpiavajma ŭsie jak adzin via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 7 days
  Purchasable with gift card

    $20 USD or more 

   

 • A cool fridge magnet with album cover
  ships out within 7 days
  Purchasable with gift card

    $5 USD or more 

   

1.
Boh prychodzić, moc truchleje, Car niabios u čystym źziańni! Zmrok haryć, śviatło ciamnieje Za miažoj abmiežavańnia. Byŭ śmiarotny, staŭ tryvała Ŭ viečnaści pa-nad viakami, Kali Słova Ciełam stała, Naradziŭšysia miž nami. Nie zavi raskošu cudam, Boh radziŭsia nie ŭ pałacy, Raździaliŭšy z božym ludam Jaho radaści i pracy. Jon pakutavaŭ niamała, Bo vinoj byli my sami, Kali Słova Ciełam stała, Naradziŭšysia miž nami. Pastuchoŭ viaduć anioły, Kab upali na kaleni Tam, dzie ŭ jaślach miž žyvioły Božy Syn lažyć na sienie. Ščaście biednych napatkała, Zbaŭca byŭ nie z bahačami, Kali Słova Ciełam stała, Naradziŭšysia miž nami. Mahi rušyli ŭ darohu, Bo viała ich zorka ščyra, Kab darunki nieśli Bohu, Ładan, zołata i miru. Ich danina pobač źziała Z pastuchovymi darami, Kali Słova Ciełam stała, Naradziŭšysia miž nami. Źlitujsia, niabiesny Synie, Z našaj baćkaŭščyny miłaj! Chto žyvie ŭ Tvajoj krainie, Achini śviatłom i siłaj. Abminaje chaj navała Našy vioski z haradami, Kali Słova Ciełam stała, Naradziŭšysia miž nami!
2.
Spuściŭsia haspadar naš ź niabiesnych vysiaŭ i ŭ choładzie, ŭ piačory ucielaśniŭsia. Moj chłapčynka, biedačynka, jak ža zimna, mabyć, tabie ŭ jaślach na sienie! Ciarpiš, aby tolki dać ludziam zbavieńnie! Tabie, ŭsiavyšni tvorca ziamli i nieba, brakuje u piačorcy ciapła i chleba! Naš abrany zbaŭca kachany, Ciabie za hetu biednatu lublu jšče bolej! Addanyja Chrystu ŭsie, chto ŭ niadoli!
3.
Piaje za piečkaj cvyrkunok Chadzi na ručki, moj synok, Pra chleb niama j havorački, Hlań, tam u poli zorački! Dzieści hareški, piražki, A ŭ nas ža miesiačyk jaki: Śviecić praz šyby ceły čas Lepš, čym dla inšych, jon dla nas. Nia płač, synok, i ja śpiaju Dla ciabie viestku dobruju: My zapražem kata i ŭraz Jon zaviazie na miesiac nas. Cacak dastanieš, šyšačak, Kot załacieńkich myšačak, Strelbu dastanieš, peŭnieńka, I załatoha pieŭnika. Šabielku, a jašče ražok, Nu i, narešcie, naš ściažok. Śpi, zasynaj, malečačka, Jak cvyrkunok za piečačkaj
4.
Chadziemcie, ŭsie viernyja, z radasnym trymcieńniem, Chadziemcie, śpiašajma u Viflejem, Śviatkujma, śpiavajma Carova radžeńnie Chadziemcie, ušanujem chadziemcie, ušanujem chadziemcie, ušanujem Hospada. Ty hetym rankam cudoŭnym naradziŭsia, Słova spradviečnaje Boha Ajca, Učałaviečyŭsia, ŭ płoci abjaviŭsia. Voś, mahi sačyli na niabiosach zory, I nieśli Dziciatku śviatyja dary, My ž svaje sercy Bohu padorym, Niabiesnyja siły, Anhielskija chory Chvału na vyšyniach Chrystu piajuć! Dyk uzdymajma i my sercy uhoru!
5.
Zvon pa-nad zvonam a vyšaj Syple jašče adzin bomy Hlań u vakno tam kałyša Nočka kałysku małomu Betlej, Betlejskija zvany Anioły – zvanary Niasuć naviny nam jany Ty kudy idzieš Statak svoj viadzieš Pastušok chadoj imklivaju Mnie siadzieć niaŭcierp Ja niasu ŭ vierciep Syr, vino, tvaroh z alivaju Betlej, Betlejskija zvany... Zvon pa-nad zvonam a vyšaj Vyšaj jašče dva zvanočki Hlań u vakno tam kałyša Božaja maci synočka. Betlej, Betlejskija zvany... Nočka za vaknom Śviet spavity snom Pastušok, idzie darohaju... Kaža: tak “laču” Bo addać chaču Svajo serca siońnia bohu ja Betlej, Betlejskija zvany... Zvon pa-nad zvonam – Kalady Siońnia śviatkujem Rastvo my Kožny byŭ ščasny i rady Kožny nios šany małomu Betlej, Betlejskija zvany... Betlej, Betlejskija zvany...
6.
Na raždžastvo Chrystova – śviataja nočka! Maryi, dzievie čystaj, daŭ boh synočka. Ŭsie pastuchi z vakolla niasuć daninu, kab pryvitać Isusa, haspodnia syna. Aniołaŭ załacistych chor vykštałcony małomu niemaŭlaci piaje kancony. A my piajom kaladku – pačuj, Isusie, jak my ciabie šanujem u Biełarusi.
7.
Aj, o voś malučok, mała-malučok Što lažyć na sałomie Aj, o voś malučok, mała-malučok Lubim ciabie ŭsioj dušoj my U viarciepčyku z arkaj ty adšukaješ I Maryju ź Jazepam i Niemaŭlaci Aj, o voś malučok... Byk i muł, a miž imi Boh naradziŭsia I u jaślach žabračych loh-prytuliŭsia Aj, o voś malučok... Synku moj, nie hladzi ty tak niecikava Hlań, jak ja na ciabie tut hledžu łaskava Aj, o voś malučok... Luby Isusik, kažuć... kažuć: jasi ty Hrešnikaŭ sercy, što hinuć raźbita Aj, o voś malučok...
8.
Luli-lu Jazusik, maja piarlinka, luli dziciatačka maja žyvinka. Luli-lu Jazusik, luli-lu, lulaj, ty ŭ płaču suciašaj jaho, Matula. Luli-lu Jazusik, luli-lu, lulaj, ty ŭ płaču suciašaj jaho, Matula. Stomlenyja płačam spluščy paviečki stomlenyja vusny stuli, malečka. Luli piakniejšy cudny Aniołak. luli hažejšy kvietak naŭkoła. Luli-lu kviet ružy najazdabniejšy, luli lilei najpryjamniejšy, Luli pryjemny zorny pramieńčyk luli śličniejšy sonca ahieńčyk Dam ja maleńkamu jabłyk pryhožy, Serca Matulina dam tabie, Boža.
9.
Dobruju viestku nam prynios I ludziam radaść doryć – Aniołaŭ chor - piaje z niabios I małyja dzieci ŭtorać Piekna kvitnieje dreva žyćcia Vahniami j ptuškami ŭ holli U ščyrym pabožnym ščaści dzicia – Nia stracić jaho anikoli Radaść znoŭ hościć na ziamli Z carom niabios niemaŭlatam. I ty, vierabiejka šery, laci Da nas na Kaladnaje śviata! Dzieci ŭ matulaŭ na rukach Tancujcie j śpiavajcie natchniona: Da Raju pakaža vam vierny šlach Zbaviciel narodžany siońnia Zbaŭca - i sam dziciatkam byŭ Hladzi: voś jon u kałyscy. U rajski sad dar aniołavych krył Adkryje šlachi-tajamnicy. Niabiesny Car mały lažy, Daruj viesialicca siły; U kožnaj dziciačaj čystaj dušy Chaj buduć aniołavy kryły!
10.
O chvojka-chvoja, chvaina O viernyja ihołki I ŭ letni, i ŭ zimovy čas Ty zielaninaj vabiš nas O chvojka-chvoja, chvaina O viernyja ihołki O chvojka-chvoja, chvaina O viečnaja uciecha I navat nie ŭ kaladny čas Tabie ja rady byŭ nia raz O chvojka-chvoja, chvaina O viečnaja uciecha O chvojka-chvoja, chvaina O vabny prykład hartu Ty mnie daješ nie na pakaz Suciechu j moc u ciažki čas O chvojka-chvoja, chvaina O vabny prykład hartu O chvojka-chvoja, chvaina O viernyja ihołki
11.
Ŭzyšła u lesie jełačka, U lesie i rasła, Uzimku, ŭletku strojnaja, Zialonaja była. Miacielica joj piesieńku Piajała: baju-baj, Maroz śniažkom atulivaŭ: Hladzi, nie zamiarzaj! Pužlivy zajčyk šerańki Pad jełačkaj skakaŭ, Padčas i voŭk, siardzity voŭk, Uskoč pierabiahaŭ. Voś śnieh u lesie dremlučym Pad połaźziem skrypić, I konik žvavy, sivieńki Śpiašajecca, biažyć. Viazie toj konik sanački, A ŭ sankach sielanin, Padjechaŭ jon pad jełačku I śsiek u mih adzin. Ciapier jana prybranaja Na śviata k nam pryjšła I šmat paciechi, radaści Dla dzietak pryniasła.
12.
Ŭ Viflejemie ŭ noč Rastva Siarod ciemry dzień nastaŭ – Praśviataja Naradžaje nam Chrysta. U chlavie, ŭ jaślach Chrystos, Car ziamli, Ŭładar niabios - Praśviataja Utrymać nia moža śloz. Ni dziaružak, ni tkanin, Ni pialušak, ni praścin, Praśviataja, Kab sahreŭsia Božy Syn. Nie płač, naša Matula, Nie płač, naša Matula, A voś tabie kašula Praśviataja, Nie zamierźnie Niemaŭla.
13.
Dudy, dudy 02:07
Dudy, dudy hrajuć usiudy, «Cudy, cudy!», hraje duda. Chłopčyk nam daroŭ nakuplaŭ, u matuli hrošyki ŭziaŭ. Dudy, dudy hrajuć usiudy, «Du-du-du», huduć samahudy. Chłopčyk nam dary razdaje, a huślar kaladki piaje. Dudy, dudy hrajuć usiudy, «Tru» dy «tru» – nam trubić truba. Zaśpiavajma ŭsie jak adzin – dzień nastaŭ Chrystovych radzin! Dudy, dudy hrajuć usiudy, «Cudy, cudy!», hraje duda. Zaśpiavajma ŭsie jak adzin – dzień nastaŭ Chrystovych radzin!
14.
Ja na vośliku vušastym jedu-jedu ŭ Viflejem, Ja na vośliku vušastym jedu-jedu ŭ Viflejem. To chadziem, to chadziem razam z nami ŭ Viflejem. Paśviaci mnie, Miłavica, kab z darohi mnie nia źbicca, Paśviaci mnie, Miłavica, kab biaz mapy nie zhubicca. Dyk chadziem, dyk chadziem razam z nami ŭ Viflejem. Ty śpiavaj, maja hitarka, ty biažy, moj voślik, šparka Ty śpiavaj, maja hitarka, ty biažy, moj voślik, šparka. Hej, chadziem, hej, chadziem razam z nami ŭ Viflejem. Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta jedziem-jedziem pahladzieć my na maleńkaha Chrysta. Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu jedziem-jedziem pakłanicca my maleńkamu Chrystu. Ja na vośliku vušastym jedu-jedu ŭ Viflejem...
15.
Dobry viečar tabie, panie haspadaru! Radujsia! Oj, radujsia ziemla! Syn Božy naradziŭsia! Zaściłajcie stoły – usie kolki majem! Radujsia... Daj kładzicie kałačy śviatoje pšanicy! Radujsia... Daj pryjšli k nam že try śviaty ŭ hości! Radujsia... Daj pieršaje śviata Chrystova Radžeńnie Radujsia... A druhoje śviata Śviatoha Vasila Radujsia... A treciaje śviata – Śviatoje Chryščeńnie Radujsia...

about

World famous Christmas Carols translated to Belarusan and played on gusli

credits

released November 26, 2022

license

all rights reserved

tags

about

Алесь Чумакоў / Alieś Čumakoŭ Minsk, Belarus

Vocalist and multi-instrumentalist from Minsk, Belarus.
Since 2002 vocal, shawms, gusli (Baltic Psaltery), rebec, hurdy-gurdy etc of STARY OLSA medieval music band.
With STARY OLSA had released 8 albums and 3 live CDs.
Since 2005 plays
in his own Celtic music band CEILIDH CEOL. And had released 2 albums.
Since 2019 had started his gusli project with the first release - Christmas Carols album.
... more

contact / help

Contact Алесь Чумакоў / Alieś Čumakoŭ

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Zaśpiavajma ŭsie jak adzin, you may also like: